Lời Giới Thiệu của Ông Lê Văn, Cựu Chủ Biên Chương Trình Việt Ngữ Đài VOA