Chương Trình Tặng Khẩu Trang – Tài Trợ Bởi Hội “Bạn Người Tàn Tật” và Thương Hiệu Thời Trang “Nancy Tran”